From
Switcher a1f4b7a0bf8dfba943dd9d3e50b23f6f458e4f918cf12f09e94299c865c5db18 To
All Cities > Zhongshan > Zhongshan Port

Zhongshan Port - Getting There and Away

Departing from Zhongshan Port, Zhongshan 中山:

 

Getting to Zhongshan Port, Zhongshan 中山:

 

Zhongshan Port

Yan Jiang Dong Yi Lu, Zhongshan
广东省中山市沿江东一路

Map

Staticmap?&zoom=15&size=280x200&maptype=roadmap&markers=size:mid%7c22.5690334,113

Directions

Bus: 1、25、 32、 34、 36、 45、 48、 76、 79