All Companies > ETERNAL EAST BUS

ETERNAL EAST BUS Schedules

From To # Trips / Day Detail
Country Garden West Court (Foshan) Sheung Wan Shun Tak Centre (Hong Kong) 5
Country Garden West Court (Foshan) Causeway Bay (Hong Kong) 5
Country Garden West Court (Foshan) Quarry Bay (Hong Kong) 1
Country Garden Main Court (Foshan) Sheung Wan Shun Tak Centre (Hong Kong) 5
Country Garden Main Court (Foshan) Causeway Bay (Hong Kong) 5
Country Garden Main Court (Foshan) Quarry Bay (Hong Kong) 1
Clifford Estates (Guangzhou) Sheung Wan Shun Tak Centre (Hong Kong) 15
Clifford Estates (Guangzhou) Causeway Bay (Hong Kong) 15
Clifford Estates (Guangzhou) Quarry Bay (Hong Kong) 4
Panyu Hotel (Guangzhou) Sheung Wan Shun Tak Centre (Hong Kong) 14
Panyu Hotel (Guangzhou) Causeway Bay (Hong Kong) 14
Panyu Hotel (Guangzhou) Quarry Bay (Hong Kong) 3
Hong Kong International Airport (Hong Kong) GZ South Railway Station (Guangzhou) 2
Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) GZ South Railway Station (Guangzhou) 2
GZ South Railway Station (Guangzhou) Sheung Wan Shun Tak Centre (Hong Kong) 3
GZ South Railway Station (Guangzhou) Causeway Bay (Hong Kong) 3
GZ South Railway Station (Guangzhou) Quarry Bay (Hong Kong) 2
GZ South Railway Station (Guangzhou) APM Kwun Tong (Hong Kong) 2
GZ South Railway Station (Guangzhou) Diamond Hill (Hong Kong) 2
GZ South Railway Station (Guangzhou) Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) 2
GZ South Railway Station (Guangzhou) Kwai Fong (Hong Kong) 2
GZ South Railway Station (Guangzhou) Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) 3
Shanghai St Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) OCT East (Shenzhen) 3
Shanghai St Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) Otique Aqua Hotel (Shenzhen) 3
Kwai Fong (Hong Kong) OCT East (Shenzhen) 2
Kwai Fong (Hong Kong) Otique Aqua Hotel (Shenzhen) 2
Fanling Regentvillie (Hong Kong) OCT East (Shenzhen) 7
Fanling Regentvillie (Hong Kong) Otique Aqua Hotel (Shenzhen) 7
Kowloon Toon (Hong Kong) OCT East (Shenzhen) 6
Kowloon Toon (Hong Kong) Otique Aqua Hotel (Shenzhen) 6
Kowloon Toon (Hong Kong) Sheraton Dameisha Resort Shenzhen (Shenzhen) 5
Kowloon Toon (Hong Kong) Kingkey Palace Hotel Shenzhen (Shenzhen) 5
Kowloon Toon (Hong Kong) Jingdi Hotel (Shenzhen) 5
Kowloon Toon (Hong Kong) La Waterfront Hotel (Shenzhen) 5
Fanling Regentvillie (Hong Kong) Sheraton Dameisha Resort Shenzhen (Shenzhen) 5
Fanling Regentvillie (Hong Kong) Kingkey Palace Hotel Shenzhen (Shenzhen) 5
Fanling Regentvillie (Hong Kong) Jingdi Hotel (Shenzhen) 5
Fanling Regentvillie (Hong Kong) La Waterfront Hotel (Shenzhen) 5
Kingkey Palace Hotel Shenzhen (Shenzhen) Fanling Regentvillie (Hong Kong) 4
Kingkey Palace Hotel Shenzhen (Shenzhen) Kowloon Toon (Hong Kong) 4
Jingdi Hotel (Shenzhen) Fanling Regentvillie (Hong Kong) 4
Jingdi Hotel (Shenzhen) Kowloon Toon (Hong Kong) 4
La Waterfront Hotel (Shenzhen) Fanling Regentvillie (Hong Kong) 4
La Waterfront Hotel (Shenzhen) Kowloon Toon (Hong Kong) 4
Sheraton Dameisha Resort Shenzhen (Shenzhen) Fanling Regentvillie (Hong Kong) 4
Sheraton Dameisha Resort Shenzhen (Shenzhen) Kowloon Toon (Hong Kong) 4
OCT East (Shenzhen) Fanling Regentvillie (Hong Kong) 4
OCT East (Shenzhen) Kowloon Toon (Hong Kong) 4
Otique Aqua Hotel (Shenzhen) Fanling Regentvillie (Hong Kong) 5
Otique Aqua Hotel (Shenzhen) Kowloon Toon (Hong Kong) 5
Sha Tau Kok Port (Shenzhen) Fanling Regentvillie (Hong Kong) 54
Sha Tau Kok Port (Shenzhen) Kowloon Toon (Hong Kong) 72
Shanghai St Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) Sha Tau Kok Port (Shenzhen) 17
Kowloon Toon (Hong Kong) Sha Tau Kok Port (Shenzhen) 59
Kwai Fong (Hong Kong) Sha Tau Kok Port (Shenzhen) 6
Fanling Regentvillie (Hong Kong) Sha Tau Kok Port (Shenzhen) 62
Sha Tau Kok Port (Shenzhen) Shanghai St Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) 14
Prince Edward (Hong Kong) Kande International Hotel (Huizhou) 4
Shanghai St Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) Kande International Hotel (Huizhou) 11
Shanghai St Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) Three Suns Hotel (Huizhou) 11
Shanghai St Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) Noble Jasper Hotel (Huizhou) 9
Shanghai St Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) Dreamland Hotel (Huizhou) 11
Kowloon Toon (Hong Kong) Kande International Hotel (Huizhou) 21
Kowloon Toon (Hong Kong) Three Suns Hotel (Huizhou) 19
Kowloon Toon (Hong Kong) Noble Jasper Hotel (Huizhou) 18
Kowloon Toon (Hong Kong) Dreamland Hotel (Huizhou) 20
Fanling Regentvillie (Hong Kong) Kande International Hotel (Huizhou) 24
Fanling Regentvillie (Hong Kong) Three Suns Hotel (Huizhou) 22
Fanling Regentvillie (Hong Kong) Noble Jasper Hotel (Huizhou) 21
Fanling Regentvillie (Hong Kong) Dreamland Hotel (Huizhou) 23
Sha Tau Kok Port (Shenzhen) Kande International Hotel (Huizhou) 9
Sha Tau Kok Port (Shenzhen) Three Suns Hotel (Huizhou) 9
Sha Tau Kok Port (Shenzhen) Noble Jasper Hotel (Huizhou) 9
Sha Tau Kok Port (Shenzhen) Dreamland Hotel (Huizhou) 9
Kande International Hotel (Huizhou) Fanling Regentvillie (Hong Kong) 23
Kande International Hotel (Huizhou) Kowloon Toon (Hong Kong) 23
Kande International Hotel (Huizhou) Prince Edward (Hong Kong) 4
Three Suns Hotel (Huizhou) Fanling Regentvillie (Hong Kong) 17
Three Suns Hotel (Huizhou) Kowloon Toon (Hong Kong) 17
Sha Tau Kok Port (Shenzhen) Prince Edward (Hong Kong) 4
APM Kwun Tong (Hong Kong) Shenzhen North Railway Sation (Shenzhen) 12
Jordan Chinalink Branch (Hong Kong) Shenzhen North Railway Sation (Shenzhen) 12
Shenzhen North Railway Sation (Shenzhen) APM Kwun Tong (Hong Kong) 12
Shenzhen North Railway Sation (Shenzhen) Jordan Chinalink Branch (Hong Kong) 12
Shenzhen North Railway Sation (Shenzhen) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 12
APM Kwun Tong (Hong Kong) Nanhai Check-in (Foshan) 3
Nanhai Check-in (Foshan) APM Kwun Tong (Hong Kong) 4
Nanhai Check-in (Foshan) Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) 4
Diamond Hill (Hong Kong) Nanhai Check-in (Foshan) 3
Nanhai Check-in (Foshan) Kwai Fong (Hong Kong) 4
Nanhai Check-in (Foshan) Diamond Hill (Hong Kong) 4
Kwai Fong (Hong Kong) Nanhai Check-in (Foshan) 3
Kwai Fong (Hong Kong) Carrianna Hotel (Foshan) 3
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) Nanhai Check-in (Foshan) 4
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) Carrianna Hotel (Foshan) 4
Carrianna Hotel (Foshan) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 25
Commerce and Trade Mansion (Foshan) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 26
Foshan OTC(Nahai Sport Atrlum) (Foshan) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 26
Nanhai Check-in (Foshan) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 4
Chancheng Hotel (Foshan) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 1
Shanghai St Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) Sheraton Dameisha Resort Shenzhen (Shenzhen) 1
Shanghai St Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) La Waterfront Hotel (Shenzhen) 1
Shanghai St Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) Jingdi Hotel (Shenzhen) 1
Shanghai St Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) Kingkey Palace Hotel Shenzhen (Shenzhen) 1
Kingkey Palace Hotel Shenzhen (Shenzhen) Kwai Fong (Hong Kong) 2
Kingkey Palace Hotel Shenzhen (Shenzhen) Shanghai St Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) 2
Jingdi Hotel (Shenzhen) Kwai Fong (Hong Kong) 2
Jingdi Hotel (Shenzhen) Shanghai St Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) 2
La Waterfront Hotel (Shenzhen) Kwai Fong (Hong Kong) 2
La Waterfront Hotel (Shenzhen) Shanghai St Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) 2
Sheraton Dameisha Resort Shenzhen (Shenzhen) Kwai Fong (Hong Kong) 2
Sheraton Dameisha Resort Shenzhen (Shenzhen) Shanghai St Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) 2
OCT East (Shenzhen) Kwai Fong (Hong Kong) 2
OCT East (Shenzhen) Shanghai St Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) 2
Otique Aqua Hotel (Shenzhen) Kwai Fong (Hong Kong) 2
Otique Aqua Hotel (Shenzhen) Shanghai St Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) 2
Sha Tau Kok Port (Shenzhen) Kwai Fong (Hong Kong) 2
Prince Edward (Hong Kong) Sha Tau Kok Port (Shenzhen) 2
Kwai Fong (Hong Kong) Three Suns Hotel (Huizhou) 3
Kwai Fong (Hong Kong) Noble Jasper Hotel (Huizhou) 1
Kwai Fong (Hong Kong) Dreamland Hotel (Huizhou) 3
Kwai Fong (Hong Kong) Kande International Hotel (Huizhou) 3
Kowloon Toon (Hong Kong) Renaissance Huizhou Hotel (Huizhou) 2
Kowloon Toon (Hong Kong) Crown Plaza Hotel (Shenzhen) 1
Kowloon Toon (Hong Kong) Inter Continental Huizhou Resort (Huizhou) 1
Fanling Regentvillie (Hong Kong) Renaissance Huizhou Hotel (Huizhou) 2
Fanling Regentvillie (Hong Kong) Crown Plaza Hotel (Shenzhen) 1
Fanling Regentvillie (Hong Kong) Inter Continental Huizhou Resort (Huizhou) 1
Sha Tau Kok Port (Shenzhen) Inter Continental Huizhou Resort (Huizhou) 1
Noble Jasper Hotel (Huizhou) Crown Plaza Hotel (Shenzhen) 1
Dreamland Hotel (Huizhou) Crown Plaza Hotel (Shenzhen) 1
Renaissance Huizhou Hotel (Huizhou) Crown Plaza Hotel (Shenzhen) 1
Shanghai St Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) Nanbei Garden Hotel (Dongguan) 2
Kwai Fong (Hong Kong) Nanbei Garden Hotel (Dongguan) 2
Kowloon Toon (Hong Kong) Nanbei Garden Hotel (Dongguan) 2
Fanling Regentvillie (Hong Kong) Nanbei Garden Hotel (Dongguan) 2
Prince Edward (Hong Kong) Golden Leaf Hotel Huizhou (Huizhou) 1
Prince Edward (Hong Kong) Huizhou West Lake Hotel (Huizhou) 1
Prince Edward (Hong Kong) Huizhou Sovereign Hotel (Huizhou) 1
Kowloon Toon (Hong Kong) Golden Leaf Hotel Huizhou (Huizhou) 1
Kowloon Toon (Hong Kong) Huizhou West Lake Hotel (Huizhou) 1
Kowloon Toon (Hong Kong) Huizhou Sovereign Hotel (Huizhou) 1
Fanling Regentvillie (Hong Kong) Golden Leaf Hotel Huizhou (Huizhou) 1
Fanling Regentvillie (Hong Kong) Huizhou West Lake Hotel (Huizhou) 1
Fanling Regentvillie (Hong Kong) Huizhou Sovereign Hotel (Huizhou) 1
Kande International Hotel (Huizhou) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 11
Noble Jasper Hotel (Huizhou) Fanling Regentvillie (Hong Kong) 12
Noble Jasper Hotel (Huizhou) Kowloon Toon (Hong Kong) 12
Noble Jasper Hotel (Huizhou) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 11
Dreamland Hotel (Huizhou) Fanling Regentvillie (Hong Kong) 11
Dreamland Hotel (Huizhou) Kowloon Toon (Hong Kong) 11
Dreamland Hotel (Huizhou) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 11
Three Suns Hotel (Huizhou) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 9
Sha Tau Kok Port (Shenzhen) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 11
Kande International Hotel (Huizhou) Hong Kong Disneyland (Hong Kong) 4
Noble Jasper Hotel (Huizhou) Hong Kong Disneyland (Hong Kong) 4
Dreamland Hotel (Huizhou) Hong Kong Disneyland (Hong Kong) 4
Three Suns Hotel (Huizhou) Hong Kong Disneyland (Hong Kong) 4
Sha Tau Kok Port (Shenzhen) Hong Kong Disneyland (Hong Kong) 4
Huizhou Sovereign Hotel (Huizhou) Fanling Regentvillie (Hong Kong) 2
Huizhou Sovereign Hotel (Huizhou) Kowloon Toon (Hong Kong) 2
Huizhou Sovereign Hotel (Huizhou) Prince Edward (Hong Kong) 2
Huizhou West Lake Hotel (Huizhou) Fanling Regentvillie (Hong Kong) 2
Huizhou West Lake Hotel (Huizhou) Kowloon Toon (Hong Kong) 2
Huizhou West Lake Hotel (Huizhou) Prince Edward (Hong Kong) 2
Golden Leaf Hotel Huizhou (Huizhou) Fanling Regentvillie (Hong Kong) 1
Golden Leaf Hotel Huizhou (Huizhou) Kowloon Toon (Hong Kong) 1
Golden Leaf Hotel Huizhou (Huizhou) Prince Edward (Hong Kong) 1
Noble Jasper Hotel (Huizhou) Prince Edward (Hong Kong) 1
Renaissance Huizhou Hotel (Huizhou) Fanling Regentvillie (Hong Kong) 3
Renaissance Huizhou Hotel (Huizhou) Kowloon Toon (Hong Kong) 3
Renaissance Huizhou Hotel (Huizhou) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 3
Renaissance Huizhou Hotel (Huizhou) Hong Kong Disneyland (Hong Kong) 1
Golden Lake Hotel (Dongguan) Fanling Regentvillie (Hong Kong) 1
Golden Lake Hotel (Dongguan) Kowloon Toon (Hong Kong) 1
Golden Lake Hotel (Dongguan) Prince Edward (Hong Kong) 1
Inter Continental Huizhou Resort (Huizhou) Fanling Regentvillie (Hong Kong) 1
Inter Continental Huizhou Resort (Huizhou) Kowloon Toon (Hong Kong) 1
Crown Plaza Hotel (Shenzhen) Fanling Regentvillie (Hong Kong) 1
Crown Plaza Hotel (Shenzhen) Kowloon Toon (Hong Kong) 1
Crown Plaza Hotel (Shenzhen) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 1
North Point (Hong Kong) Country Garden Main Court (Foshan) 9
Causeway Bay (Hong Kong) Country Garden Main Court (Foshan) 9
Yau Tong (Hong Kong) Country Garden Main Court (Foshan) 1
Diamond Hill (Hong Kong) Country Garden Main Court (Foshan) 12
Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) Country Garden Main Court (Foshan) 11
APM Kwun Tong (Hong Kong) Country Garden Main Court (Foshan) 12
Kwai Fong (Hong Kong) Country Garden Main Court (Foshan) 12
Country Garden West Court (Foshan) Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) 5
Country Garden West Court (Foshan) Kwai Fong (Hong Kong) 5
Country Garden West Court (Foshan) APM Kwun Tong (Hong Kong) 5
Country Garden West Court (Foshan) Diamond Hill (Hong Kong) 5
Country Garden West Court (Foshan) Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) 5
Country Garden West Court (Foshan) North Point (Hong Kong) 4
Country Garden West Court (Foshan) Hong Kong Disneyland (Hong Kong) 2
Country Garden West Court (Foshan) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 5
Country Garden Main Court (Foshan) Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) 5
Country Garden Main Court (Foshan) Kwai Fong (Hong Kong) 5
Country Garden Main Court (Foshan) APM Kwun Tong (Hong Kong) 5
Country Garden Main Court (Foshan) Diamond Hill (Hong Kong) 5
Country Garden Main Court (Foshan) Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) 5
Country Garden Main Court (Foshan) North Point (Hong Kong) 4
Country Garden Main Court (Foshan) Hong Kong Disneyland (Hong Kong) 2
Country Garden Main Court (Foshan) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 5
Clifford Estates (Guangzhou) Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) 14
Clifford Estates (Guangzhou) Kwai Fong (Hong Kong) 13
Clifford Estates (Guangzhou) APM Kwun Tong (Hong Kong) 13
Clifford Estates (Guangzhou) Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) 12
Clifford Estates (Guangzhou) Diamond Hill (Hong Kong) 14
Clifford Estates (Guangzhou) North Point (Hong Kong) 11
Clifford Estates (Guangzhou) Hong Kong Disneyland (Hong Kong) 4
Clifford Estates (Guangzhou) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 13
Panyu Hotel (Guangzhou) Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) 14
Panyu Hotel (Guangzhou) Kwai Fong (Hong Kong) 13
Panyu Hotel (Guangzhou) APM Kwun Tong (Hong Kong) 13
Panyu Hotel (Guangzhou) Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) 12
Panyu Hotel (Guangzhou) Diamond Hill (Hong Kong) 14
Panyu Hotel (Guangzhou) North Point (Hong Kong) 11
Panyu Hotel (Guangzhou) Hong Kong Disneyland (Hong Kong) 4
Panyu Hotel (Guangzhou) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 13
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) 1
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) Kwai Fong (Hong Kong) 1
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) APM Kwun Tong (Hong Kong) 1
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) 1
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) Diamond Hill (Hong Kong) 1
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) Sheung Wan Shun Tak Centre (Hong Kong) 1
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) Causeway Bay (Hong Kong) 1
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) North Point (Hong Kong) 1
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) Hong Kong Disneyland (Hong Kong) 1
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 1
Chateau Star River Hotel (Guangzhou) Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) 2
Chateau Star River Hotel (Guangzhou) Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) 2
Chateau Star River Hotel (Guangzhou) Kwai Fong (Hong Kong) 2
Chateau Star River Hotel (Guangzhou) Diamond Hill (Hong Kong) 2
Chateau Star River Hotel (Guangzhou) Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) 1
Chateau Star River Hotel (Guangzhou) APM Kwun Tong (Hong Kong) 2
Chateau Star River Hotel (Guangzhou) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 2
Chime Long Hotel (Guangzhou) Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) 5
Chime Long Hotel (Guangzhou) Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) 4
Chime Long Hotel (Guangzhou) Kwai Fong (Hong Kong) 4
Chime Long Hotel (Guangzhou) Diamond Hill (Hong Kong) 4
Chime Long Hotel (Guangzhou) Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) 3
Chime Long Hotel (Guangzhou) APM Kwun Tong (Hong Kong) 4
Chime Long Hotel (Guangzhou) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 3
Xiangjiang Hotel (Guangzhou) Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) 3
Xiangjiang Hotel (Guangzhou) Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) 2
Xiangjiang Hotel (Guangzhou) Kwai Fong (Hong Kong) 2
Xiangjiang Hotel (Guangzhou) Diamond Hill (Hong Kong) 2
Xiangjiang Hotel (Guangzhou) Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) 1
Xiangjiang Hotel (Guangzhou) APM Kwun Tong (Hong Kong) 2
Xiangjiang Hotel (Guangzhou) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 2
Clifford Estates (Guangzhou) Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) 13
Panyu Hotel (Guangzhou) Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) 12
Country Garden West Court (Foshan) Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) 3
Country Garden Main Court (Foshan) Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) 3
Hong Kong International Airport (Hong Kong) Panyu Hotel (Guangzhou) 10
Hong Kong International Airport (Hong Kong) Clifford Estates (Guangzhou) 10
Hong Kong International Airport (Hong Kong) Country Garden Main Court (Foshan) 9
North Point (Hong Kong) Panyu Hotel (Guangzhou) 8
North Point (Hong Kong) Clifford Estates (Guangzhou) 8
North Point (Hong Kong) GZ South Railway Station (Guangzhou) 1
Causeway Bay (Hong Kong) Panyu Hotel (Guangzhou) 8
Causeway Bay (Hong Kong) Clifford Estates (Guangzhou) 8
Causeway Bay (Hong Kong) GZ South Railway Station (Guangzhou) 1
TKO (Hong Kong) Panyu Hotel (Guangzhou) 2
TKO (Hong Kong) Clifford Estates (Guangzhou) 2
TKO (Hong Kong) Country Garden Main Court (Foshan) 1
TKO (Hong Kong) GZ South Railway Station (Guangzhou) 1
Sheung Wan Shun Tak Centre (Hong Kong) Panyu Hotel (Guangzhou) 1
Sheung Wan Shun Tak Centre (Hong Kong) Clifford Estates (Guangzhou) 1
Sheung Wan Shun Tak Centre (Hong Kong) Country Garden Main Court (Foshan) 1
Sheung Wan Shun Tak Centre (Hong Kong) GZ South Railway Station (Guangzhou) 1
Diamond Hill (Hong Kong) Panyu Hotel (Guangzhou) 11
Diamond Hill (Hong Kong) Clifford Estates (Guangzhou) 11
Diamond Hill (Hong Kong) GZ South Railway Station (Guangzhou) 1
Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) Panyu Hotel (Guangzhou) 10
Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) Clifford Estates (Guangzhou) 10
APM Kwun Tong (Hong Kong) Panyu Hotel (Guangzhou) 11
APM Kwun Tong (Hong Kong) Clifford Estates (Guangzhou) 11
APM Kwun Tong (Hong Kong) GZ South Railway Station (Guangzhou) 1
Kwai Fong (Hong Kong) Panyu Hotel (Guangzhou) 11
Kwai Fong (Hong Kong) Clifford Estates (Guangzhou) 11
Kwai Fong (Hong Kong) GZ South Railway Station (Guangzhou) 1
Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) Panyu Hotel (Guangzhou) 11
Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) Clifford Estates (Guangzhou) 11
Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) Country Garden Main Court (Foshan) 10
Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) GZ South Railway Station (Guangzhou) 1
Country Garden Main Court (Foshan) GZ South Railway Station (Guangzhou) 1
Hong Kong International Airport (Hong Kong) Chime Long Hotel (Guangzhou) 1
Hong Kong International Airport (Hong Kong) Xiangjiang Hotel (Guangzhou) 1
Hong Kong International Airport (Hong Kong) Chateau Star River Hotel (Guangzhou) 1
North Point (Hong Kong) Chime Long Hotel (Guangzhou) 1
North Point (Hong Kong) Xiangjiang Hotel (Guangzhou) 1
North Point (Hong Kong) Chateau Star River Hotel (Guangzhou) 1
Causeway Bay (Hong Kong) Chime Long Hotel (Guangzhou) 1
Causeway Bay (Hong Kong) Xiangjiang Hotel (Guangzhou) 1
Causeway Bay (Hong Kong) Chateau Star River Hotel (Guangzhou) 1
TKO (Hong Kong) Chime Long Hotel (Guangzhou) 1
TKO (Hong Kong) Xiangjiang Hotel (Guangzhou) 1
TKO (Hong Kong) Chateau Star River Hotel (Guangzhou) 1
Diamond Hill (Hong Kong) Chime Long Hotel (Guangzhou) 1
Diamond Hill (Hong Kong) Xiangjiang Hotel (Guangzhou) 1
Diamond Hill (Hong Kong) Chateau Star River Hotel (Guangzhou) 1
Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) Chime Long Hotel (Guangzhou) 1
Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) Xiangjiang Hotel (Guangzhou) 1
Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) Chateau Star River Hotel (Guangzhou) 1
APM Kwun Tong (Hong Kong) Chime Long Hotel (Guangzhou) 1
APM Kwun Tong (Hong Kong) Xiangjiang Hotel (Guangzhou) 1
APM Kwun Tong (Hong Kong) Chateau Star River Hotel (Guangzhou) 1
Kwai Fong (Hong Kong) Chime Long Hotel (Guangzhou) 1
Kwai Fong (Hong Kong) Xiangjiang Hotel (Guangzhou) 1
Kwai Fong (Hong Kong) Chateau Star River Hotel (Guangzhou) 1
Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) Chime Long Hotel (Guangzhou) 1
Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) Xiangjiang Hotel (Guangzhou) 1
Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) Chateau Star River Hotel (Guangzhou) 1
Hong Kong International Airport (Hong Kong) Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) 24
North Point (Hong Kong) Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) 1
Causeway Bay (Hong Kong) Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) 1
Diamond Hill (Hong Kong) Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) 1
Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) 1
APM Kwun Tong (Hong Kong) Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) 1
Kwai Fong (Hong Kong) Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) 1
Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) 1
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) Panyu Hotel (Guangzhou) 11
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) Clifford Estates (Guangzhou) 12
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) Country Garden Main Court (Foshan) 11
Clifford Estates (Guangzhou) Kowloon Toon (Hong Kong) 1
Panyu Hotel (Guangzhou) Kowloon Toon (Hong Kong) 1
Chateau Star River Hotel (Guangzhou) Sheung Wan Shun Tak Centre (Hong Kong) 1
Chateau Star River Hotel (Guangzhou) Causeway Bay (Hong Kong) 1
Chateau Star River Hotel (Guangzhou) North Point (Hong Kong) 1
Chime Long Hotel (Guangzhou) Sheung Wan Shun Tak Centre (Hong Kong) 2
Chime Long Hotel (Guangzhou) Causeway Bay (Hong Kong) 2
Chime Long Hotel (Guangzhou) North Point (Hong Kong) 2
Xiangjiang Hotel (Guangzhou) Sheung Wan Shun Tak Centre (Hong Kong) 1
Xiangjiang Hotel (Guangzhou) Causeway Bay (Hong Kong) 1
Xiangjiang Hotel (Guangzhou) North Point (Hong Kong) 1
GZ South Railway Station (Guangzhou) North Point (Hong Kong) 1
GZ South Railway Station (Guangzhou) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 1
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) GZ South Railway Station (Guangzhou) 1
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) Chime Long Hotel (Guangzhou) 1
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) Chateau Star River Hotel (Guangzhou) 1
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) Xiangjiang Hotel (Guangzhou) 1
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) Palace Garden (Dongguan) 1
GZ South Railway Station (Guangzhou) Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) 1
Citygate Outlets (Hong Kong) Huanggang Border (Shenzhen) 16
Huanggang Border (Shenzhen) Citygate Outlets (Hong Kong) 22
Kingkey Square (Shenzhen) Citygate Outlets (Hong Kong) 29
Hong Kong International Airport (Hong Kong) Jinan University (Guangzhou) 12
Hong Kong International Airport (Hong Kong) Dong Fang Hotel (Guangzhou) 12
Hong Kong International Airport (Hong Kong) Jinhan Exhibition Center (Guangzhou) 12
Hong Kong International Airport (Hong Kong) Hotel Landmark Canton (Guangzhou) 13
North Point (Hong Kong) Jinan University (Guangzhou) 8
North Point (Hong Kong) Dong Fang Hotel (Guangzhou) 8
North Point (Hong Kong) Jinhan Exhibition Center (Guangzhou) 8
North Point (Hong Kong) Hotel Landmark Canton (Guangzhou) 8
Causeway Bay (Hong Kong) Jinan University (Guangzhou) 8
Causeway Bay (Hong Kong) Dong Fang Hotel (Guangzhou) 8
Causeway Bay (Hong Kong) Jinhan Exhibition Center (Guangzhou) 8
Causeway Bay (Hong Kong) Hotel Landmark Canton (Guangzhou) 8
Sheung Wan Shun Tak Centre (Hong Kong) Jinan University (Guangzhou) 1
Sheung Wan Shun Tak Centre (Hong Kong) Dong Fang Hotel (Guangzhou) 1
Sheung Wan Shun Tak Centre (Hong Kong) Jinhan Exhibition Center (Guangzhou) 1
Sheung Wan Shun Tak Centre (Hong Kong) Hotel Landmark Canton (Guangzhou) 1
Hong Kong Disneyland (Hong Kong) Jinan University (Guangzhou) 1
Hong Kong Disneyland (Hong Kong) Jinhan Exhibition Center (Guangzhou) 1
Hong Kong Disneyland (Hong Kong) Dong Fang Hotel (Guangzhou) 1
Hong Kong Disneyland (Hong Kong) Hotel Landmark Canton (Guangzhou) 1
TKO (Hong Kong) Jinan University (Guangzhou) 2
TKO (Hong Kong) Jinhan Exhibition Center (Guangzhou) 2
TKO (Hong Kong) Dong Fang Hotel (Guangzhou) 2
TKO (Hong Kong) Hotel Landmark Canton (Guangzhou) 2
APM Kwun Tong (Hong Kong) Jinan University (Guangzhou) 12
APM Kwun Tong (Hong Kong) Jinhan Exhibition Center (Guangzhou) 13
APM Kwun Tong (Hong Kong) Dong Fang Hotel (Guangzhou) 12
APM Kwun Tong (Hong Kong) Hotel Landmark Canton (Guangzhou) 13
Diamond Hill (Hong Kong) Jinan University (Guangzhou) 11
Diamond Hill (Hong Kong) Jinhan Exhibition Center (Guangzhou) 12
Diamond Hill (Hong Kong) Dong Fang Hotel (Guangzhou) 11
Diamond Hill (Hong Kong) Hotel Landmark Canton (Guangzhou) 12
Kwai Fong (Hong Kong) Jinan University (Guangzhou) 12
Kwai Fong (Hong Kong) Jinhan Exhibition Center (Guangzhou) 12
Kwai Fong (Hong Kong) Dong Fang Hotel (Guangzhou) 11
Kwai Fong (Hong Kong) Hotel Landmark Canton (Guangzhou) 12
Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) Jinan University (Guangzhou) 11
Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) Jinhan Exhibition Center (Guangzhou) 12
Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) Dong Fang Hotel (Guangzhou) 11
Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) Hotel Landmark Canton (Guangzhou) 12
Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) Jinan University (Guangzhou) 1
Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) Jinhan Exhibition Center (Guangzhou) 1
Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) Dong Fang Hotel (Guangzhou) 1
Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) Hotel Landmark Canton (Guangzhou) 1
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) Jinan University (Guangzhou) 12
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) Jinhan Exhibition Center (Guangzhou) 12
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) Dong Fang Hotel (Guangzhou) 11
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) Hotel Landmark Canton (Guangzhou) 12
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) Dihao Garden (Dongguan) 1
Hotel Landmark Canton (Guangzhou) Sheung Wan Shun Tak Centre (Hong Kong) 13
Hotel Landmark Canton (Guangzhou) Causeway Bay (Hong Kong) 13
Hotel Landmark Canton (Guangzhou) North Point (Hong Kong) 13
Hotel Landmark Canton (Guangzhou) Hong Kong Disneyland (Hong Kong) 5
Hotel Landmark Canton (Guangzhou) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 13
Jinhan Exhibition Center (Guangzhou) Sheung Wan Shun Tak Centre (Hong Kong) 13
Jinhan Exhibition Center (Guangzhou) Causeway Bay (Hong Kong) 13
Jinhan Exhibition Center (Guangzhou) North Point (Hong Kong) 13
Jinhan Exhibition Center (Guangzhou) Hong Kong Disneyland (Hong Kong) 5
Jinhan Exhibition Center (Guangzhou) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 13
Dong Fang Hotel (Guangzhou) Sheung Wan Shun Tak Centre (Hong Kong) 13
Dong Fang Hotel (Guangzhou) Causeway Bay (Hong Kong) 13
Dong Fang Hotel (Guangzhou) North Point (Hong Kong) 13
Dong Fang Hotel (Guangzhou) Hong Kong Disneyland (Hong Kong) 5
Dong Fang Hotel (Guangzhou) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 13
New Tianhe Hotel (Guangzhou) Sheung Wan Shun Tak Centre (Hong Kong) 9
New Tianhe Hotel (Guangzhou) Causeway Bay (Hong Kong) 9
New Tianhe Hotel (Guangzhou) North Point (Hong Kong) 9
New Tianhe Hotel (Guangzhou) Hong Kong Disneyland (Hong Kong) 5
New Tianhe Hotel (Guangzhou) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 9
Guangdong Guest House (Guangzhou) Sheung Wan Shun Tak Centre (Hong Kong) 1
Guangdong Guest House (Guangzhou) Causeway Bay (Hong Kong) 1
Guangdong Guest House (Guangzhou) North Point (Hong Kong) 1
Guangdong Guest House (Guangzhou) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 1
Hotel Landmark Canton (Guangzhou) Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) 13
Hotel Landmark Canton (Guangzhou) Kwai Fong (Hong Kong) 13
Hotel Landmark Canton (Guangzhou) Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) 13
Hotel Landmark Canton (Guangzhou) Diamond Hill (Hong Kong) 13
Hotel Landmark Canton (Guangzhou) APM Kwun Tong (Hong Kong) 13
Jinhan Exhibition Center (Guangzhou) Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) 13
Jinhan Exhibition Center (Guangzhou) Kwai Fong (Hong Kong) 13
Jinhan Exhibition Center (Guangzhou) Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) 13
Jinhan Exhibition Center (Guangzhou) Diamond Hill (Hong Kong) 13
Jinhan Exhibition Center (Guangzhou) APM Kwun Tong (Hong Kong) 13
Dong Fang Hotel (Guangzhou) Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) 13
Dong Fang Hotel (Guangzhou) Kwai Fong (Hong Kong) 13
Dong Fang Hotel (Guangzhou) Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) 13
Dong Fang Hotel (Guangzhou) Diamond Hill (Hong Kong) 13
Dong Fang Hotel (Guangzhou) APM Kwun Tong (Hong Kong) 13
New Tianhe Hotel (Guangzhou) Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) 9
New Tianhe Hotel (Guangzhou) Kwai Fong (Hong Kong) 9
New Tianhe Hotel (Guangzhou) Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) 9
New Tianhe Hotel (Guangzhou) Diamond Hill (Hong Kong) 9
New Tianhe Hotel (Guangzhou) APM Kwun Tong (Hong Kong) 9
Guangdong Guest House (Guangzhou) Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) 1
Guangdong Guest House (Guangzhou) Kwai Fong (Hong Kong) 1
Guangdong Guest House (Guangzhou) Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) 1
Guangdong Guest House (Guangzhou) Diamond Hill (Hong Kong) 1
Guangdong Guest House (Guangzhou) APM Kwun Tong (Hong Kong) 1
Hotel Landmark Canton (Guangzhou) Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) 13
Jinhan Exhibition Center (Guangzhou) Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) 12
Dong Fang Hotel (Guangzhou) Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) 12
New Tianhe Hotel (Guangzhou) Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) 9
Guangdong Guest House (Guangzhou) Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) 1
Hong Kong Disneyland (Hong Kong) Huanggang Border (Shenzhen) 10
Huanggang Border (Shenzhen) Hong Kong Disneyland (Hong Kong) 8
Kingkey Square (Shenzhen) Hong Kong Disneyland (Hong Kong) 28
Shenzhen Baoan Center (Shenzhen) Hong Kong Disneyland (Hong Kong) 13
Shenzhen Grand Theater (Shenzhen) Hong Kong Disneyland (Hong Kong) 28
Hong Kong International Airport (Hong Kong) Dalang Royal Garden Hotel (Dongguan) 22
Hong Kong International Airport (Hong Kong) Dalang Horizon Hotel (Dongguan) 22
Hong Kong International Airport (Hong Kong) Hyatt Regency Hotel (Dongguan) 22
Hong Kong International Airport (Hong Kong) Victory International Hotel dongkeng (Dongguan) 22
Victory International Hotel dongkeng (Dongguan) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 10
Hyatt Regency Hotel (Dongguan) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 9
Dalang Horizon Hotel (Dongguan) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 10
Dalang Royal Garden Hotel (Dongguan) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 10
Hong Kong International Airport (Hong Kong) OYC Hotel Zhaoqing (Zhaoqing) 3
North Point (Hong Kong) OYC Hotel Zhaoqing (Zhaoqing) 3
Causeway Bay (Hong Kong) OYC Hotel Zhaoqing (Zhaoqing) 3
Sheung Wan Shun Tak Centre (Hong Kong) OYC Hotel Zhaoqing (Zhaoqing) 1
APM Kwun Tong (Hong Kong) OYC Hotel Zhaoqing (Zhaoqing) 3
Diamond Hill (Hong Kong) OYC Hotel Zhaoqing (Zhaoqing) 3
Pitt Street Yau Ma Tei Mong Kok (Hong Kong) OYC Hotel Zhaoqing (Zhaoqing) 3
Kwai Fong (Hong Kong) OYC Hotel Zhaoqing (Zhaoqing) 3
Hong Kong Tuen Mun (Hong Kong) OYC Hotel Zhaoqing (Zhaoqing) 3
Shenzhen Bay Boarder (Shenzhen) OYC Hotel Zhaoqing (Zhaoqing) 3
OYC Hotel Zhaoqing (Zhaoqing) Hong Kong Disneyland (Hong Kong) 1
OYC Hotel Zhaoqing (Zhaoqing) Hong Kong International Airport (Hong Kong) 3
Comment 775d199bb3ba778ce1e64467f8a86bf9ac6edee3a17c26ae375efe69f37fd315 Correct it!